Χρονολογία 2008

Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Εκπαιδευτικών Πολιτικών στο Φύλο

Τίτλος: «Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Εκπαιδευτικών Πολιτικών στο Φύλο»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Μ. Παπαγιαννοπούλου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Κ. Πετρουλάκη

Συγγραφέας/-είς: Μ. Βρυώνης, Α. Ντιναπόγιας, Δρ. Κ. Πετρουλάκη Α. Τσιριγώτη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, πολιτικές ισότητας, στερεότυπα φύλου, διακρίσεις φύλων, ίσες ευκαιρίες, σεξισμός, ισότητα φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η παρούσα μελέτη συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή και συστηματική αποτύπωση όλων των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές που διατυπώθηκαν και/ή υιοθετήθηκαν με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για το χρονικό διάστημα 1998-2008.

Κατ’ εξαίρεση γίνεται αναφορά και σε διεθνή δημοσιεύματα ή σε δημοσιεύματα προηγούμενων ετών για τις περιπτώσεις πολιτικών που είτε αποτέλεσαν ορόσημα για ζητήματα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης, είτε δεν συνέβαλαν σε κάποια σχετική πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα, η μελέτη συνίσταται στην παράθεση Καλών Πρακτικών εφαρμογής των Πολιτικών αυτών, την αποτύπωση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας όσον αφορά στην κατά φύλο σύνθεσή της, τη διατύπωση προτάσεων για την άρση των ανισοτήτων του φύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εκπαιδευτικές πολιτικές.

Αναλυτικότερα, στη μελέτη ο/η αναγνώστης/-τρια έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για: α) τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ίσης πρόσβασης κοριτσιών και αγοριών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, β) τη σύνθεση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, γ) τις πρωτοβουλίες και πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί για την προώθηση θεμάτων ισότητας στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και στους/τις μαθητές/-τριες, δ) την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την αποτύπωση των κενών της ελληνικής πραγματικότητας, μέσω της σύγκρισής τους με τις προτεινόμενες και εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές, και ε) τη διατύπωση προτάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).