Τίτλος προγράμματος

5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης: Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών

Ταυτότητα
Διάρκεια
Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
National Commission for the Promotion of Equality (Μάλτα)
Εταίροι
Διεύθυνση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Department for Local Government)-Μάλτα, Γραφείο για την Ισότητα των Φύλων (Governmental Office for Gender Equality)-Κροατία, Διεύθυνση για την Ισότητα των Ευκαιριών (Dipartimento per le Pari Opportunita)-Ιταλία, Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και τα Δικαιώματα των Γυναικών (Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genero)-Πορτογαλία, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)-Ελλάδα
Περιγραφή

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και του gender mainstreaming σε τοπικό επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικής και ενημερωτικής καμπάνιας σε επίπεδο πολιτών και τοπικών συμβουλίων. Η ουσιαστική και μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε δράσεις και πολιτικές στις τοπικές κοινωνίες.

Δράσεις / Υποέργα
  • Μελέτη με θέμα τις καλές πρακτικές στο gender mainstreaming, στις χώρες των εταίρων
  • Παρουσίαση έκθεσης με τα αποτελέσματα της μελέτης σε ιστοσελίδα του προγράμματος στις γλώσσες των εταίρων
  • Φυλλάδιο με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη στις γλώσσες όλων των εταίρων
  • Τελικό Συνέδριο
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020