Τίτλος προγράμματος

“ARIADNE: Developing and supporting multi-sectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against women”

Ταυτότητα
Διάρκεια
24 μήνες
Προϋπολογισμός
ΚΕΘΙ: 22,684.00/ Συνολικός:172.843,52
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΜΕΑ
Εταίροι
ΚΕΘΙ, ΕΚΚΑ, Δήμος Αθηναίων, C.M.T. PROOPTIKI CONSULTING MANAGEMENT TRAINING EPE (CMT), Severe and Enduring Mental Disorder Research Association (ANAKTISI).
Περιγραφή


Η πρόταση του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου και στην συμβολή της αστυνομίας στην παραπάνω θεματική, εστιάζοντας στοχευμένα σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας ειδικά στην υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών σε μικρο-τοπικό επίπεδο (στελεχών Αστυνομικών Τμημάτων) μέσω της υλοποίησης ενός στοχευμένου προγράμματος αστυνομικής εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός δικτύου διασύνδεσης των αστυνομικών στελεχών με σχετιζόμενους φορείς (τοπικές Αρχές, Υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α.) για τη μέγιστη δυνατή ανταπόκρισή τους στην άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και εκπλήρωση του κοινωνικού τους ρόλου, η πρόταση επιμερίζεται σε τρεις λειτουργικά αλληλένδετους άξονες/Πακέτα Εργασίας:
ΠΕ1

Έρευνα – Μελέτη, ειδικότερα διερεύνηση σε:

·     Στάσεις/αντιλήψεις σε θέματα φύλου της ομάδας παρέμβασης

·     Στάσεις/αντιλήψεις σε θέματα βίας κατά των γυναικών και, κυρίως, σε ζητήματα ενδοοικογενειακής της ομάδας παρέμβασης

Σκοπός του 1ου Άξονα του Έργου είναι η δημιουργία ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα συνέχει μεθοδολογικά τις δράσεις καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου, και προβλέπεται να περιλαμβάνει: desk research (συλλογή ερευνητικών δεδομένων, αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών κ.α.) και διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων-στόχων της ευρύτερης ομάδας παρέμβασης με τη χρήση ημιδομημένων ερωτηματολογίων και μέσω της δημιουργίας / έρευνας-σε επιλεγμένα focus groups κ.α.

 

ΠΕ2

Εκπαίδευση αστυνομικών στελεχών για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε θέματα βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ελλιπούς αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας προς τις τοπικές αστυνομικές Αρχές. Ειδικοί στόχοι του 2ου Άξονα είναι:

·    Εξειδικευμένη κατάρτιση της ομάδας παρέμβασης στη συναφή διεθνή και εγχώρια νομολογία

·    Μελέτη περιπτώσεων - ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για την ταυτοποίηση και την αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

·    Ανάδειξη της ανάγκης μιας πολυτομεακής προσέγγισης των σχετικών θεμάτων

·    Πληροφόρηση και κατάρτιση της ομάδας παρέμβασης σε θέματα παραπομπής των θυμάτων στη βάση της διασύνδεσης σχετιζόμενων Αρχών, Υπηρεσιών, δομών, φορέων κ.ά. 

·    Παροχή τεχνικών συμβουλευτικής

Για την εκπαίδευση των αστυνομικών στελεχών, η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει την υλοποίηση πενθήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την συμμετοχή εξειδικευμένων εκπαιδευτών και τη διενέργεια πρακτικτών εργαστηρίων (workshops) με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων (βιωματικές προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, άμεση κοινωνική αλληλεπίδραση, τοποθέτηση ομάδας-στόχου σε υπηρεσίες στην κοινότητα - πλαισιοθετημένη μάθηση), προτείνεται η δημιουργία εκπαιδευτικών ομάδων με τη συμμετοχή του προσωπικού Αστυνομικών Τμημάτων που βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδας όπου λειτουργούν ήδη δομές, όπως τα Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) και Ξενώνες Υποδοχής – Καταφύγια Προστατευμένης Φιλοξενίας (Ε.Κ.ΚΑ.). Σκοπός αυτού του σχεδιασμού είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη ενός πρόσφορου εδάφους για την εφαρμογή της παρεχόμενης, ειδικής αστυνομονικής εκπαίδευσης / κατάρτισης κατά την υλοποίηση του Άξονα 3 του Έργου.

ΠΕ3

Πιλοτική εφαρμογή – αξιολόγηση της ειδικής αστυνομικής εκπαίδευσης.

Προϋπόθέσεις για την υλοποίηση του 3ου Άξονα του προτεινόμενου Έργου:

Βάσει του ερευνητικού πρωτοκόλλου που προβλέπεται να δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση του 1ου Άξονα του Έργου και της κεκτημένης εμπειρίας / γνώσης στη διάρκεια της εκπαίδευσης των αστυνομικών στελεχών κατά τον 2ο Άξονα του Έργου, προβλέπεται η δημιουργία:

α. Ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης / πληροφόρησης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και δικτύωσης των αστυνομικών στελεχών με σχετιζόμενους φορείς (Αρχές, Υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α.) με σκοπό την υποστήριξη του έργου τους και τη διευκόλυνση της διατομεακής συνεργασίας και του συντονισμού των δράσεων των σχετιζόμενων φορέων στα συναφή θέματα (καταγραφές των περιστατικών, διευκόλυνση της παραπομπής των θυμάτων κ.ο.κ.)

β. Μιας ειδικής, πιλοτικής φόρμας αναφοράς των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας προς χρήση από τα εκπαιδευμένα αστυνομικά στελέχη, πέραν της ισχύουσας γενικής φόρμας αναφοράς.

Κατά την υλοποίηση του 3ου Άξονα του Έργου, στα Αστυνομικά Τμήματα του οποίου το προσωπικό θα έχει λάβει την ειδική αστυνομική εκπαίδευση, θα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης / πληροφόρησης και δικτύωσης των αστυνομικών στελεχών και θα διατίθεται η ειδική, πιλοτική φόρμα αναφοράς των περιστατικών ενδοοικογενεικής βίας προς χρήση των αστυνομικών στελεχών. Εντός αυτού του πλαισίου, σκοπός του 3ου Άξονα υλοποίησης του Έργου είναι η παρακολούθηση των δυνατότητων εφαρμογής της κεκτημένης γνώσης των εκπαιδευμένων αστυνομικών στελεχών και η αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ανταποκρισιμότητας από μέρους τους στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας (αξιοποίηση μηχανισμών παραπομπής), με επιμέρους στόχευση την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της ειδικής, πιλοτικής φόρμας αναφοράς των συγκεκριμένων περιστατικών ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της ελλιπούς αστυνομικής αναφοράς τους.

Ενέργειες ΚΕΘΙ: 

Υπεύθυνο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 1  "Development of a multi-sectoral approach on police reporting procedure and supporting mechanisms for women victims of domestic violence".

Χαρτογραφηση του υπάρχοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου (iσυμπεριλαμβάνει οδηγίες) για την αντιμετώπιση τηε ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Συμμετοχή στην παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Τρίπολης, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/03/2026
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Σύρου , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/07/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Κέρκυρας , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Λάρισας , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/11/2023 - 31/12/2025