Τίτλος προγράμματος

«Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα»

Ταυτότητα
Διάρκεια
18 μήνες
Χρηματοδότηση
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020).
Προϋπολογισμός
155.172,00 €
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
Περιγραφή

Η Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020).

Βασικό σκοπό της Πράξης αποτελεί η καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας μέσα από την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων. Ειδικότερα, μέσα από την υλοποίηση της Πράξης, το ΚΕΘΙ επιδιώκει να επιτύχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

  • Ανίχνευση των αναγκών φορέων και επιχειρήσεων για την εφαρμογή των νομικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, μέσω διεξαγωγής έρευνας πεδίου σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Υποστήριξη φορέων προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ενημέρωση και την επιμόρφωση εργαζομένων σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο για τη βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας.
  • Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης, σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εργασίας και της ίσης μεταχείρισης.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Πράξη δομείται σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΠΕ 1. Συντονισμός της Πράξης: Το ΠΕ1 αφορά στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων του της Πράξης.
  • ΠΕ2. Διερεύνηση των στάσεων εργοδοτών καθώς και προσώπων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα σε θέματα παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. Το ΠΕ2 αφορά στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας με δείγμα εργοδότες, άτομα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα και υψηλόβαθμα στελέχη σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να καταγραφούν οι στάσεις τους σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, οι ανάγκες τους για υποστήριξη προκειμένου να εφαρμόσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις, καθώς και ο βαθμός γνώσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 
  • ΠΕ3. Ενημέρωση και επιμόρφωση εργαζομένων σε θέματα παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. Το ΠΕ3 περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων για διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους/-ες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Νόμο 4808/2021, σχετικά με τις ενέργειες που έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαχειρίζονται περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης (ανάπτυξη σχετικών πολιτικών). Στόχος των σεμιναρίων αποτελεί η παροχή γνώσεων και ορθής πληροφόρησης, προκειμένου οι παρενοχλητικές συμπεριφορές να καταγγέλλονται και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • ΠΕ4. Δικτύωση και ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Το ΠΕ4 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάπτυξη συνεργιών με φορείς που σχετίζονται με το πεδίο της απασχόλησης για τη διάχυση της πληροφόρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Τρίπολης, για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/03/2026
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Σύρου , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/07/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Κέρκυρας , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/10/2023 - 31/12/2025
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Λάρισας , για την πρόληψη και την
Διάρκεια 01/11/2023 - 31/12/2025