Χρονολογία 2023

Ερευνητική Έκθεση

Η Ερευνητική Έκθεση για τη διερεύνηση των στάσεων και την καταγραφή αναγκών φορέων και οργανισμών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα». 

Η Έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποίησε το ΚΕΘΙ, με τη χρήση ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου, προκειμένου να διαμορφώσει με αποτελεσματικό τρόπο τις δράσεις του για την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση φορέων σε θέματα βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό πλαίσιο.