Τίτλος προγράμματος

«SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών»

Ταυτότητα
Διάρκεια
2020-2022
Προϋπολογισμός
277.220,95€
Συντονισμός / Υλοποίηση
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Εταίροι
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Women onTop
Περιγραφή

Το Έργο έχει ως βασικό σκοπό την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις. Για την επίτευξη των παραπάνω, περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις που αφορούν στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διαβούλευση με φορείς, την ευαισθητοποίηση και την απονομή Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις που υλοποιούν πολιτικές για την προώθηση συνθηκών εργασίας που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύσσονται δράσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακινηθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και τη δημιουργία φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους άνδρες.

Δράσεις / Υποέργα

Το Έργο αποτελείται από τέσσερα (4) επιμέρους Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι τα ακόλουθα:

• ΠΕ 1. Διαχείριση και Συντονισμός του Έργου: Το ΠΕ1 περιλαμβάνει όλες τις δράσεις διαχείρισης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

• ΠΕ 2. Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Διαβούλευση και Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Πιστοποίησης: Στο ΠΕ 2 εντάσσονται δράσεις διακρατικής συνεργασίας για την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών επιβράβευσης επιχειρήσεων, ενέργειες διαβούλευσης με φορείς στην Ελλάδα που είναι σκόπιμο να εμπλακούν στη διαδικασία της πιστοποίησης/απονομής Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις, και, τέλος, ανάπτυξη της σχετικής μεθόδου, που θα τροφοδοτηθεί από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

• ΠΕ 3. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων/ /Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων για τη συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας: Το ΠΕ3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των δράσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν το Σήμα Ισότητας του Έργου.

• ΠΕ4. Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης: Σε αυτό το Πακέτο Εργασίας εντάσσονται δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων, με έμφαση στο πεδίο της απασχόλησης και της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Ειδικότερα, σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία ιστοσελίδας, η ανάπτυξη φυλλαδίων, η διοργάνωση εκδήλωσης και η υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας με έμφαση στον ρόλο των ανδρών στην οικογένεια και την παροχή φροντίδας.

Παραδοτέα / αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα παραδοτέα που έχει αναλάβει να εκπονήσει το ΚΕΘΙ είναι τα ακόλουθα:

• Πλάνο Επικοινωνίας Έργου

• Υλικό Εργαστηρίου Καλών Πρακτικών

• Έκθεση Παρουσίασης Καλών Πρακτικών

• Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης για Επιχειρήσεις

• Έκθεση Αποτελεσμάτων Επιτροπής Αξιολόγησης