Τίτλος προγράμματος

Στελέχωση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων

Ταυτότητα
Διάρκεια
2012 - 2015
Προϋπολογισμός
4.401.200,00€
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Εταίροι
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
Περιγραφή

 Περιγραφή: Στόχος του Έργου ήταν η στελέχωση των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων(ΣΚ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλωνκαθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ εντάσσονται στο ευρύτερο δίκτυο των 61 δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Τηλεφωνική Γραμμή SOS, Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων).Το ΚΕΘΙ ανέλαβε την ευθύνη της εφαρμογής του μοντέλου λειτουργίας και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής, που παρέχει η ΓΓΙΦ, με τα σχετικά εργαλεία και την επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη των στελεχών των 14 ΣΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, ψυχολόγο, κοινωνική/-ό λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής. Επίσης, τα ΣΚ δικτυώνονται και συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και πραγματοποιούν δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε: • ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση • ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών με την οπτική του φύλου) • νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά. • συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Σύντομος απολογισμός

Το Έργο υλοποιήθηκε στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στις πρωτεύουσες των οποίων λειτούργησαν τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες που έχουν υποστεί βία είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν. Συνολικά, στο διάστημα από 2012 έως και 2015 τα στελέχη των 14 ΣΚ υποδέχθηκαν 6.473 γυναίκες, ανταποκρίθηκαν σε 10.554 αιτήματα και πραγματοποίησαν 22.993 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης.

Επίσης, τα ΣΚ ανέπτυξαν δράσεις δικτύωσης με περισσότερους από 3.000 φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Γυναικείες Οργανώσεις, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εισαγγελίες, Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Υγείας, Υπηρεσίες Πρόνοιας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΠΑ, ΜΚΟ, κ.ά.). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα φύλου και βίας κατά των γυναικών.