Χρονολογία 2004

Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) συμμετείχε στο έργο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal και ειδικότερα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Απασχόλησης, E-Quality" με συντονιστή φορέα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, διεξήγαγε μια εμπειρική διερεύνηση, η οποία αφορά στη διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις (κρατικές και μη) Δομές και Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης & Προώθησης της Απασχόλησης, που λειτουργούν στη χώρα μας.