Χρονολογία 2008

Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών που Υποστηρίζουν τις Γυναίκες στη Συμμετοχή τους στην Τοπική Ανάπτυξη

Τίτλος: «Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών που Υποστηρίζουν τις Γυναίκες στη Συμμετοχή τους στην Τοπική Ανάπτυξη»

Συντονίστρια Έρευνας: Γ. Κορέλλα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έρευνας: Επικ. Καθ. Ελένη Θεοδωροπούλου

Συγγραφέας/-είς: Π. Κοσμάς, Ν. Μοσχοβάκου, Ά. Μπαγινέτα, Κ. Μπάρδα, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου, Ε. Σακελλαρίου, Α. Σκαντζή

Ομάδα εργασίας: Μ. Κανταράκη, Π. Κοσμάς, Ν. Μοσχοβάκου, Ά. Μπαγινέτα, Κ. Μπάρδα, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου, Ε. Παστραπά, Ε. Σακελλαρίου, Α. Σκαντζή

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα εντάχθηκε στο 5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης σχετικά με την Κοινοτική Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών με συντονιστή εταίρο το Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του Έργου: «Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης» («Localising Gender Equality through Development»). Συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 20% από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) κρίνοντας σκόπιμη τη διερεύνηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, διεξήγαγε την παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Στην έρευνα που συντόνιζε το Κ.Ε.Θ.Ι. συμμετείχαν ως διακρατικοί εταίροι από τη Γαλλία το National Information Centre for Women and Families' Rights, από την Ισπανία η General Directorate for Equal Opportunities – Municipality of Madrid και από την Ιταλία το Department for Rights and Equal Opportunities - Presidency of the Council of Ministers.

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των γυναικών επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών σε τοπικό επίπεδο. Η αποτίμηση αυτή προκύπτει από τις ίδιες τις ωφελούμενες, προκειμένου να εντοπιστούν θέματα που άπτονται της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της ενθάρρυνσης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, της καταγραφής των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους με έμφαση στην εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Στην έρευνα αναλύονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: α) απασχόληση των γυναικών, β) συμμετοχή των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη, γ) γυναικεία επιχειρηματικότητα, και δ) πολιτικές, μέτρα και δράσεις για την απασχόληση των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, παρατίθενται τα τελικά και κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας και η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση προτάσεων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αυτο-απασχόλησης των γυναικών, στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης, παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράλληλες έρευνες που διεξήχθησαν, για το ίδιο θέμα, σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Στις εν λόγω έρευνες αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες τάσεις και σημαντικές συνιστώσες της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτο-απασχόλησης, όπως επίσης παρουσιάζονται σημαντικά ευρήματα που αφορούν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνονται στις χώρες αυτές σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).