Χρονολογία 2002

Δικαίωμα στην Ισότητα, Θεωρητικές προσεγγίσεις και Θεσμική κατοχύρωση

Η έκδοση «Το Δικαίωμα στην Ισότητα» αφορά στα Πρακτικά Ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2002 με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, φορέων και εκπροσώπων εθνικών και διακρατικών εταίρων του Προγράμματος με τίτλο «Δικαίωμα στην Ισότητα, Θεωρητικές προσεγγίσεις και Θεσμική κατοχύρωση». Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης και αφορούσε: α) στην ανταλλαγή πληροφόρησης και εμπειρίας με τους διεθνείς εταίρους σε μεθόδους και καλές πρακτικές άσκησης των δικαιωμάτων που αφορούν στην ισότητα των φύλων, β) στην ενθάρρυνση των γυναικών να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσα από νομικά μέσα, γ) στην ενημέρωση των νομικών σχετικά με τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δ) στη δικτύωση των γυναικών νομικών τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ε) στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού προγράμματος νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης γυναικών σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Επισυναπτόμενα αρχεία