Χρονολογία 2007

Εγχειρίδιο για το Ρόλο των Ανδρών/Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής

Τίτλος: «Εγχειρίδιο για το Ρόλο των Ανδρών/Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»

Συγγραφική/Μελετητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης, Ε. Ξυδοπούλου, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική (μετάφραση στην αγγλική)

Χρηματοδότηση: Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%), και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα «Ισότιμοι σύντροφοι: Επανεξέταση του ρόλου των ανδρών στην εργασία και τον ιδιωτικό βίο»).

Λέξεις-κλειδιά: πατρότητα, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οικογένεια, ισότιμοι σύντροφοι

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η μελέτη προσπαθεί να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο του άνδρα στην οικογενειακή ζωή και την εξισορρόπησή της με την επαγγελματική, καθώς και τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για να διακοπεί ο φαύλος κύκλος «Ανισότητα των φύλων – Απουσία του πατέρα από την οικογένεια – Υπέρμετρη επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής από την επαγγελματική ζωή - Ανάγκη στροφής της προσοχής της γυναίκας στις οικογενειακές υποχρεώσεις – Ανισότητα των φύλων, κ.ο.κ.».

Η μελέτη παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα, τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και τα αποτελέσματά τους. Αναφέρονται οι σύγχρονες οικογενειακές δομές και οι τάσεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο προς την εξομάλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δυσκολία εναρμόνισης οικογένειας και εργασίας και αναλύεται η υπάρχουσα νομοθεσία για τους/τις εργαζόμενους/-ες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, αναφέρονται επιτυχή παραδείγματα από διάφορες χώρες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και παρουσιάζονται κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Τέλος, παρουσιάζεται ένα γλωσσάριο με όρους και έννοιες που συναντώνται συχνά σε κείμενα που αφορούν στο υπό εξέταση θέμα, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των πρώτων.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).