Χρονολογία 2008

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και Συμμετοχή των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης

Τίτλος: «Εκπαιδευτικό Επίπεδο και Συμμετοχή των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Ν. Μοσχοβάκου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Χ. Ζάχου

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Χ. Ζάχου, Δ. Σταφυλάς

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, εκπαιδευτικό επίπεδο, αγορά εργασίας, απασχόληση, επαγγελματικός διαχωρισμός, μισθολογικό χάσμα, επαγγελματικές επιλογές

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση θεωρητικών και εμπειρικών μελετών στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη και χρηστική συλλογή των κύριων πηγών πληροφόρησης για τη συνάρτηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, μέσα από ερευνητικές εργασίες και στατιστικά δεδομένα. Εξαιτίας, όμως, της απουσίας μελετών που συνδέουν άμεσα τους δύο θεματικούς άξονες, με βάση την έμφυλη αναφορά στις γυναίκες ως κοινωνικής ομάδας, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στην έμφαση και την έμμεση συνάρτηση των ανθολογημένων μελετών και στοιχείων, με κριτήριο επιλογής τη σχετικότητα της ανάλυσης για τη δυναμική της μετάβασης των γυναικών και την προβληματική αυτής της πολυδιάστατης διεργασίας.

Κατηγοριοποιώντας τα στάδια της εκπαίδευσης και τη συνθετότητα της αγοράς εργασίας σε αναλυτικές διαστάσεις για μια άρτια και ενημερωτική παρουσίαση, η επισκόπηση παραθέτει, επεξηγεί και σχολιάζει τις γνωστικές πηγές ανθολόγησης, ενώ ταυτόχρονα: α) παρέχει ένα εκτενές εισαγωγικό σχόλιο και παρουσιάζει τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις που τροφοδοτούν την έρευνα σήμερα, β) σκιαγραφεί και τεκμηριώνει, μέσα από την παράθεση στατιστικών δεδομένων και πινάκων, τις πολλαπλές διαστάσεις της σύνθετης πραγματικότητας των έμφυλων διακρίσεων, γ) επισημαίνει τα ερευνητικά κενά, δ) προτείνει πολιτικές στρατηγικές για την ισότητα, και ε) αποτιμά συνολικά το υλικό που συγκεντρώθηκε.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).