Χρονολογία 2002

Good Practice Guide on the Effective Exercise of Gender Equality Rights

   

Τίτλος: «Good Practice Guide on the Effective Exercise of Gender Equality Rights»

Συγγραφέας/-είς: Παναγιώτα Πετρόγλου

Μετάφραση: Σπύρος Κρεμεζής, Dr. Rosi Posnik

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2002

Σχήμα: 21X29

Σελίδες: 85

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση του Οδηγού για τις καλές πρακτικές, που προωθούν και διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων της ισότητας των φύλων στα πέντε κράτη των εταίρων (Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία), απευθύνεται καταρχήν στους σχεδιαστές πολιτικής. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλους τους φορείς και τα άτομα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση ισότητας των φύλων: κράτος, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οργανισμούς ισότητας, επιθεωρητές εργασίας, συνδικαλιστές, εργοδοτικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σκοπός του Οδηγού είναι να βοηθήσει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και στην ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα αυτό. Ο Οδηγός είναι ένα από τα αποτελέσματα του Προγράμματος με τίτλο: «Δικαίωμα στην ισότητα: Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική» που διεξήχθη στο πλαίσιο του 4ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης.

Η επεξεργασία του περιεχομένου του Οδηγού βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε τα θέματα-κλειδιά στο πεδίο της άσκησης των δικαιωμάτων ισότητας και τα οποία αντιστοιχούν στις επικεφαλίδες των εννέα κεφαλαίων του Οδηγού: Υπηρεσίες Πληροφόρησης/Συμβουλευτικής για την Απασχόληση των Γυναικών, Υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής, Νομική Βοήθεια, Δικαστική Διαδικασία (Ενεργητική νομιμοποίηση για την κίνηση της διαδικασίας, Διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, Προστασία θυμάτων/μαρτύρων από εκδικητικά μέτρα του εργοδότη, Βάρος απόδειξης, Κυρώσεις), Μηχανισμοί Ελέγχου (Ανεξάρτητα σώματα ισότητας, Επιθεωρητές Εργασίας, Μηχανισμοί ελέγχου σε διεθνές επίπεδο: Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σ.Ε.Δ.Κ.Γ.), Δίκτυα, Εκπαίδευση/Κατάρτιση, Καμπάνιες και Πολιτικές Φιλικές προς την Ισότητα (Θετικές δράσεις, Κρατικές Χορηγήσεις/Επιδοτήσεις - Δημόσιες προμήθειες, Απονομή Βραβείων/Σφραγίδων Ποιότητας). Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: Ανάλυση της κατάστασης στις χώρες των εταίρων, Προβληματισμοί, Καλές Πρακτικές και Προτάσεις.