Χρονολογία 2007

Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα

Τίτλος: «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα»

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.

Συντονισμός Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή

Συγγραφική Ομάδα: Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Βόνδα, Α. Ιορδανίδου, Α. Καπετανόπουλος, Ι. Προφύρη, Α. Σκαντζή

Ερευνητική Ομάδα: Ε. Βόνδα, Α. Ιορδανίδου, Α. Καπετανόπουλος, Ι. Προφύρη, Α. Σκαντζή, Ν. Τσιβίκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες διαβίωσης, απασχόληση, αγορά εργασίας

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στόχο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση: α) των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης των γυναικών μεταναστριών στη χώρα μας, β) των διαδικασιών και των μηχανισμών συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας της χώρας φιλοξενίας και γ) των δυνατοτήτων αξιοποίησης του διαθέσιμου γυναικείου δυναμικού μέσα από ενισχυτικές στρατηγικές ή/και πολιτικές άρσης των υφιστάμενων περιορισμών και ανισοτήτων.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: α) στη θέση των γυναικών μεταναστριών στην οικογένεια, β) στην αναλυτική διερεύνηση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, και γ) στην κρατική πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης. Τέλος, αποσκοπεί στην επιστημονική τεκμηρίωση της στρατηγικής που πρέπει να υιοθετηθεί στον τομέα, των κυρίων αξόνων παρέμβασης μέσα στο χώρο εργασίας και έξω από αυτό και της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών για την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης και εξέλιξης για τα δύο φύλα και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών. Με αυτόν τον τρόπο, το Κ.Ε.Θ.Ι. αποσκοπεί στην επιτυχημένη άμβλυνση των στερεοτύπων και των διακρίσεων που υφίστανται οι μετανάστριες.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).