Χρονολογία 2005

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας

Η έκδοση «Μεθοδολογία Σχεδιασμού Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας» αφορά στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού Οδηγού, ο οποίος παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Equal-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Δράσεις για την Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στο Χώρο Εργασίας».

Στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σχεδιαστεί, να οργανωθεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης/κατάρτισης, το οποίο θα παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνογνωσία σε στελέχη που θα αναλάβουν δράσεις για την εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο.

Ο Οδηγός διαρθρώνεται σε τρία (3) κεφάλαια:

·Τι είναι οι ίσες ευκαιρίες και γιατί χρειάζεται μια επιχείρηση να εντάξει στις αναπτυξιακές πολιτικές της τις πολιτικές ισότητας

·Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα επιμόρφωσης

·Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο & η αξιολόγηση του προγράμματος