Χρονολογία 2002

Οδηγός για Γυναίκες Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών/ Guide for Women in Single Parent Families

Αυτός ο οδηγός αποτελεί προϊόν της διακρατικής συνεργασίας έξι χωρών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: "Γυναίκες - Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών". 

Ο οδηγός απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των Γυναικών - Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών σε έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δημογραφικές εξελίξεις σχετικά με την οικογένεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επαγγελματική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Μονογονεϊκών οικογενειών. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών, προσπάθειες ενίσχυσης και υποστήριξης των οικογενειών και των μελών τους, καθώς και χρήσιμες διευθύνσεις σχετικών υπηρεσιών. 

Ο οδηγός είναι δίγλωσσος (ελληνική και αγγλική γλώσσα) και περιλαμβάνει επτά μέρη: Μία γενική εισαγωγή για τις μονογονεϊκές οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξι εκθέσεις, μια για κάθε χώρα.