Χρονολογία 2007

Οδηγός Ισότητας και Συμφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

   

Τίτλος: «Οδηγός Ισότητας και Συμφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Μ. Γκασούκα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ%9