Χρονολογία 2009

Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση

Ο παρών Οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Εφαρμογή της Ενσωμάτωσης της Ισότητας των Φύλων στη  Δημόσια Διοίκηση» (“Implementing Gender Mainstreaming through Training in the Greek Public Administration”) που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία “PROGRESS” 2007-2013.

Ο στόχος του Οδηγού είναι διττός:

·         Να παρουσιάσει συνοπτικά και να συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση της σημασίας και της σπουδαιότητας της εφαρμογής του gender mainstreaming

·         Να παρουσιάσει τη μεθοδολογία των δέκα (10) βημάτων, όπως επίσης και καλές πρακτικές για τον τρόπο εφαρμογής του gender mainstreaming στη δημόσια διοίκηση

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους και όλες που κατέχουν θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση, χωρίς απαραίτητα να είναι εμπειρογνώμονες στο gender mainstreaming, αλλά που κατά κάποιο τρόπο είναι υπεύθυνοι/-ες για την εφαρμογή του, είναι δηλαδή υπεύθυνοι/-ες να εφαρμόσουν την ένταξη της διάστασης των φύλων στον τομέα δράσης τους.

Επίσης, ο συγκεκριμένος Οδηγός μπορεί να φανεί χρήσιμος και σε άτομα που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση αλλά ασχολούνται με το gender mainstreaming.

Επισυναπτόμενα αρχεία