Χρονολογία 2005

Οι Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση

 Τίτλος: «Οι Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση»

Συγγραφική/Μελετητική Ομάδα: Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου, Ρ. Παπαρούνη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Τ. (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%), και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δημιουργία, ανάπτυξη, ανατροφοδότηση από τις πιλοτικές εφαρμογές και τελική διαμόρφωση του συστήματος ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης», του Έργου: «E-quality: Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης» που εντάσσεται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL Ι με συντονιστή Φορέα το Ινστιτούτο Εργασίας (Ι.Ν.Ε.) της Γ.Σ.Ε.Ε.

Λέξεις-κλειδιά: γυναικεία απασχόληση, θετικές δράσεις, Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Γ΄ Κ.Π.Σ., νομοθετικές ρυθμίσεις

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα απασχόλησης των γυναικών και καταδεικνύεται ότι, αν και η πρόοδος που έχει συντελεστεί ως προς την ισότητα των φύλων είναι εμφανής, ωστόσο συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλες διαφορές όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, ενώ γίνεται φανερό πως, παρότι η χώρα μας έλαβε μια σειρά μέτρων που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των γυναικών και να διευκολύνουν τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, εντούτοις η επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων στην απασχόληση παραμένει σημαντική πρόκληση. 

Από την αναγραφή των συμπερασμάτων και των προτάσεων προκύπτει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πολιτική απασχόλησης προϋποθέτει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του τρόπου αναπαραγωγής των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που έχουν ως στόχο την αλλαγή των θεσμών, των προτύπων και των πρακτικών, ως προαπαιτούμενο για την κατάκτηση της ισότητας στην απασχόληση (εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, πολιτική κοινωνικής φροντίδας, οικογενειακή πολιτική κ.ά.).

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).