Χρονολογία 2008

Πρακτικά Συνεδρίου: «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη»

Η έκδοση «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη» αφορά στα Πρακτικά διήμερου Συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 27-28/11/2007 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης» του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με:

·το Πρόγραμμα «Εστιάζοντας στην Ισότητα διαμέσου της Τοπικής Ανάπτυξης»

·τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη παράλληλα σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία) και υλοποιήθηκε από τους εταίρους του Προγράμματος

·την ευρωπαϊκή διάσταση των πολιτικών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των πολιτικών ίσων ευκαιριών

·τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων

·την παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος συμβουλευτικής που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Έργου και είχε δύο άξονες: α) την κοινωνική οικονομία και β) τη συμβουλευτική που παρείχε το ΚΕΘΙ σε γυναίκες στα κέντρα λήψης απόφασης.