Χρονολογία 2000

Προς μια Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων: 2001-2005

   

Τίτλος: «Προς μια Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων: 2001-2005»

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2000

Σχήμα: 21Χ28

Σελίδες: 47

 

Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών [COM (2000) 335 τελικό] του 5ου Κοινοτικού Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δράσης «Προς μια Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)».

Στην εν λόγω ανακοίνωση διατυπώνονται οι ιδέες της Επιτροπής προς μια στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 2001-2005. Σκοπός της είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου δράσης, στο οποίο θα μπορούν να συμβάλουν όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας των γυναικών και των ανδρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2 της Συνθήκης.