Τίτλος προγράμματος

Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

Ταυτότητα
Διάρκεια
Ιανουάριος 2007 –Απρίλιος 2008
Χρηματοδότηση
Υπουργείο Εξωτερικών 100%
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
ΚΕΘΙ
Εταίροι
Δ.Ο.Μ. Αθήνας
Περιγραφή

«Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» στο πλαίσιο προγράμματος HELLENIC AID της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα αρμόδια μέλη των συγκεκριμένων φορέων.

 

Δράσεις / Υποέργα

Κυριότερες δράσεις:

-Διεξαγωγή τριήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων

-Δικτύωση μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αρωγή και προστασία των θυμάτων καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου

-Διεξαγωγή συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Διάρκεια 18 μήνες
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το ARIADNE2: “Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women” αποτελεί συνέχεια
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης με στόχο την πρόληψη και
Διάρκεια 2017-2023
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Η Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
Διάρκεια 2015-2023