Χρονολογία 2005

Βιβλιογραφική Ανάλυση και Καταγραφή Αποτελεσμάτων αναφορικά με τις Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης για τις Γυναίκες, τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας τους και την Προώθηση της Ισότητας των δύο Φύλων στην Αγορά Εργασίας

Εξώφυλλο της έκδοσης  Βιβλιογραφική Ανάλυση και καταγραφή αποτελεσμάτων αναφορικά με τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες

 Τίτλος: «Βιβλιογραφική Ανάλυση και Καταγραφή Αποτελεσμάτων αναφορικά με τις Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης για τις Γυναίκες, τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας τους και την Προώθηση της Ισότητας των δύο Φύλων στην Αγορά Εργασίας»

Συγγραφική/Ερευνητική Ομάδα: Α. Μερτίκα, Ε.Κ. Ξυδοπούλου, Χ. Παπαθανασίου

Επίσημος Κωδικός Έργου: D.7.1

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Τ. (75%) και την Περιφέρεια Αττικής – συντονιστή φορέα (25%), και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ODISSEIA» - Σχέδιο Ολοκληρωμένης Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάπτυξης για την Απασχόληση στην Αττική, που εντάσσεται στο Άρθρο 6 του Ε.Κ.Τ.

Λέξεις-κλειδιά: γυναικεία απασχόληση, νέες μορφές απασχόλησης, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση, τηλεργασία, μερική απασχόληση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στόχους της παρούσας έρευνας αποτελούν: α) η κατάδειξη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες, β) η καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των γυναικών για θέματα, όπως οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης, η ισότητα των δύο φύλων στο χώρο εργασίας, η συσχέτιση επιμόρφωσης και κατάρτισης με την επαγγελματική τους κατάσταση, κ.λπ. και γ) η διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσης, αλλά και της πρόθεσης των γυναικών να χρησιμοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης (για παράδειγμα την τηλε-εργασία, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας κ.λπ.). Με την έρευνα αυτή, παρέχονται πρωτογενείς πληροφορίες για τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν ασφαλές και ικανό μέσο προώθησης των γυναικών σε καλύτερες θέσεις εργασίας.

Το μέγεθος του δείγματος ήταν 181 γυναίκες, ενώ για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των δομημένων συνεντεύξεων με συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι γυναίκες του δείγματος έχουν, κατά το μάλλον ή ήττον, ελλιπή πληροφόρηση για τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης, γεγονός που δυσχεραίνει σε ένα βαθμό την πρόσβαση, αλλά και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, μικρό είναι συνολικά και το ποσοστό των γυναικών που έχουν εκμεταλλευτεί κάποιες από τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Αναφορικά με την ισότητα των δύο φύλων στο χώρο εργασίας, οι γυναίκες πιστεύουν, στην πλειοψηφία τους, ότι τα δύο φύλα δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα, αντιλαμβανόμενες φαινόμενα επαγγελματικού διαχωρισμού, τόσο ως προς τις θέσεις ευθύνης, όσο και ως προς τις αμοιβές και τις ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία.