Χρονολογία 2019

«Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι: Διερεύνηση και Καταγραφή Στάσεων, Αντιλήψεων και Πεποιθήσεων για Θέματα Συμμετοχής και Εκπροσώπησης των Γυναικών σε Δομές Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων»

Εξώφυλλο της έκδοσης «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι: Διερεύνηση και Καταγραφή Στάσεων, Αντιλήψεων και Πεποιθήσεων για Θέματα Συμμετοχής και Εκπροσώπησης των Γυναικών σε Δομές Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων»

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), επιδιώκοντας να συμβάλλει στη  βαθύτερη κατανόηση της πολιτικής περιθωριοποίησης και της συνεχιζόμενης υπο εκπροσώπησης των γυναικών σε όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων και δομές  πολιτικής εξουσίας (κοινοβούλιο, κυβέρνηση, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικά όργανα, πολιτικά κόμματα κ.λπ.), πραγματοποίησε πανελλαδική  έρευνα με τίτλο: «Διερεύνηση και καταγραφή στάσεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων για θέματα συμμετοχής και εκπροσώπησης γυναικών σε δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων».