Χρονολογία 2001

Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες. Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης

Τίτλος: «Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες. Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης»

Επιστημονικές Υπεύθυνες Μελέτης: Δρ. Ι. Τσίγκανου, Δρ. Μ. Τζωρτζοπούλου, Επίκ. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Κ. Ηλιού, Γ. Κοταλακίδης, Μ. Μαλαπέτσα, Β. Τσαγκαράκη, Μ. Χάτσιου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστριες, αποφυλακισμένες, γυναίκες-αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών, πρόσφυγες

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αντικείμενο του έργου είναι η απογραφή, η κριτική αποτίμηση και η ανάλυση των δημοσιευμένων θεωρητικών μελετών και εμπειρικών διερευνήσεων που αφορούν στην Ελλάδα και άπτονται του συγκεκριμένου θέματος. Το κύριο μέρος ανάπτυξης της εν λόγω μελέτης αποτελείται από: α) τη συστηματική έκθεση και συνθετική παρουσίαση των συναφών θεωρητικών παραδοχών και εμπειρικών ευρημάτων με τρόπο που να προκύπτει μια διαυγής συνολική εικόνα του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί, β) μια συνολική αποτύπωση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, γ) τη διερεύνηση των θεωρητικών κενών και των συναφών με το θέμα δράσεων άσκησης κοινωνικής πολιτικής, και δ) τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την πλήρωση των κενών και τη λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ως βασικές «κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες-στόχοι», προσδιορίστηκαν ο πληθυσμός των γυναικών των ακόλουθων κοινωνικών κατηγοριών: α) των εξαρτημένων-απεξαρτημένων χρηστριών εξαρτησιογόνων ουσιών, β) των φυλακισμένων-αποφυλακισμένων, γ) των μεταναστριών, προσφύγων, αλλοδαπών και παλιννοστουσών, και δ) των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).