Χρονολογία 2004

Γεωγραφική Κινητικότητα και Εξέλιξη στις Επιστημονικές Σταδιοδρομίες

Τίτλος: «Γεωγραφική Κινητικότητα και Εξέλιξη στις Επιστημονικές Σταδιοδρομίες - MOBILITY AND PROGRESSION IN SCIENCE CAREERSMOBISC”»

Συγγραφέας: Επικ. Καθ. Μ. Καραμεσίνη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Αγγλική

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Δράσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα (2001-2005)

Λέξεις-κλειδιά: επιστημονική σταδιοδρομία, γεωγραφική κινητικότητα, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η μελέτη διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ελλάδα, και στοχεύει στην κατανόηση των παραγόντων που συντελούν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στην εκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς υψηλών επιστημονικών προσόντων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, εξετάζει τις συνέπειες της φροντίδας (άμισθης εργασίας) στην επαγγελματική σταδιοδρομία των ανδρών και γυναικών σε επαγγελματικούς κλάδους που απαιτούν συχνή γεωγραφική κινητικότητα. Για τις ανάγκες της μελέτης έχουν επιλεγεί οι επιστημονικές σταδιοδρομίες στους επαγγελματικούς κλάδους των ιατρικών επιστημών και των επιστημών της βιολογίας και της φυσικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη επικεντρώνεται σε θέματα όπως: η συμμετοχή των γυναικών στις ανωτέρω επιστήμες, η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, οι εργασιακές συμβάσεις των ερευνητών/-τριών και ο ρόλος τους στην επαγγελματική εξέλιξή τους, η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ενώ φιλοδοξεί να καταγράψει το νομικό, θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο της Ε.Ε., καθώς και τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται από εργοδότες του τομέα υπό διερεύνηση (σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο).

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).