Χρονολογία 2001

Γυναίκα και Κοινωνική Πολιτική

Τίτλος: «Γυναίκα και Κοινωνική Πολιτική» Συγγραφέας: Κρ. Καφίρη Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική Λέξεις-κλειδιά: φύλο, υγεία, κοινωνική πολιτική, οικογένεια

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου: Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Παρουσιάζει και αναλύει συμπεράσματα μελετών, που σχετίζονται με το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, και ιδιαίτερα με τους τομείς της υγείας, του κοινωνικού περιβάλλοντος (ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές) και της οικογένειας. Στο εν λόγω κείμενο, αναπτύσσονται προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή (ή τη μη εφαρμογή) πρακτικών προγραμμάτων, παρουσιάζονται δυσκολίες ή/και ελλείψεις που διαπιστώνονται στην πράξη και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης, επιδεικνύοντας καλές πρακτικές.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει  αυτούσια.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).