Χρονολογία 2001

Σωματεμπορία Γυναικών, Πορνεία, Σεξουαλική Εκμετάλλευση

Τίτλος: «Σωματεμπορία Γυναικών, Πορνεία, Σεξουαλική Εκμετάλλευση»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Ντ. Λάζαρη, Ι. Λαλιώτου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: έμφυλες σχέσεις, εργασιακές σχέσεις, ρατσισμός, παγκοσμιοποίηση, ανδρική και παιδική πορνεία, σεξουαλική εργασία στον κυβερνοχώρο, πορνεία, σεξουαλική εργασία, σωματεμπορία γυναικών, σεξουαλική εκμετάλλευση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Σκοπός της εν λόγω εργασίας αποτελεί η χαρτογράφηση του πεδίου μελέτης ζητημάτων σωματεμπορίας και πορνείας γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, η τοποθέτηση του συγκεκριμένου πεδίου στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας και τέλος, η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων. Σύμφωνα με τις συγγραφείς, η ανάπτυξη της έρευνας σχετικά με ζητήματα πορνείας και σωματεμπορίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο κομβικό σημείο. Η διατήρηση της δυναμικής του πεδίου τα τελευταία χρόνια απαιτεί τη διεύρυνση της ερευνητικής οπτικής, τη σύνδεση με άλλα δυναμικά αναπτυσσόμενα πεδία των κοινωνικών επιστημών και την ενίσχυση κριτικών προσεγγίσεων και αναλυτικών εγχειρημάτων.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).