Χρονολογία 2000

Ανάλυση των Τάσεων της Απασχόλησης των Γυναικών στα Τεχνικά Επαγγέλματα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φιλανδία

Τίτλος: «Ανάλυση των Τάσεων της Απασχόλησης των Γυναικών στα Τεχνικά Επαγγέλματα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φιλανδία»

Συγγραφέας: Ν. Ντερμανάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης «Leonardo Da Vinci»

Λέξεις-κλειδιά: τεχνικά επαγγέλματα, απασχόληση γυναικών, ισότητα των φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των τάσεων στην απασχόληση των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα σε επιλεγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία). Για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν μέσα από τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, η οποία ξεπέρασε σε μέγεθος τις 1.400.000 εγγραφές. Μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων έγινε επιλογή των στοιχείων της μελέτης.

Τα στοιχεία αυτά έτυχαν επεξεργασίας για την κατασκευή πινάκων, τη διενέργεια των απαραίτητων υπολογισμών, τη δημιουργία διαγραμμάτων και τέλος το σχολιασμό των διαγραμμάτων αυτών. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τάσεις της απασχόλησης των γυναικών στο σύνολο των επαγγελμάτων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι τάσεις της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε στα δύο πρώτα μέρη της μελέτης.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).