Χρονολογία 2003

Ανισότητα των Αμοιβών σε Επιλεγμένους Κλάδους και Επαγγέλματα στην Ελλάδα: Οι Περιπτώσεις των Κλάδων του Λιανικού Εμπορίου, Τουρισμού, Τραπεζών και Υγείας

 Τίτλος: «Ανισότητα των Αμοιβών σε Επιλεγμένους Κλάδους και Επαγγέλματα στην Ελλάδα: Οι Περιπτώσεις των Κλάδων του Λιανικού Εμπορίου, Τουρισμού, Τραπεζών και Υγείας»

Συγγραφέας: Ν. Ντερμανάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%), και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ισότητα Αμοιβών-Προσοχή στο Κενό», του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λέξεις-κλειδιά: μισθολογικό χάσμα, ανισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγορά εργασίας, απασχόληση, ανεργία, λιανικό εμπόριο, τουρισμός, τράπεζες, υπηρεσίες υγείας

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα στους εξής κλάδους της αγοράς εργασίας: λιανικό εμπόριο, τουρισμός (ξενοδοχεία, εστιατόρια), τράπεζες και υπηρεσίες υγείας. Στόχο αποτελεί η παρουσίαση των πραγματικών διαστάσεων της ανισότητας των αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν.

Αν και η άνιση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα διάφορα χαρακτηριστικά απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί ότι ερμηνεύει ένα τµήµα του µισθολογικού χάσµατος, ωστόσο, όπως φάνηκε και από τη σχετική ανάλυση στο δεύτερο µέρος της µελέτης, σε καµία περίπτωση οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των δύο φύλων δεν µπορούν να «δικαιολογήσουν» στο σύνολο της την ανισότητα στις αµοιβές των δύο φύλων, καθώς, ακόμα και αν αυτές ληφθούν υπόψη, το μισθολογικό χάσµα παραµένει αρκετά μεγάλο. Παράλληλα, παρατηρείται άνιση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα διάφορα κλιμάκια αμοιβών. Ειδικότερα, στα χαμηλότερα κλιµάκια αµοιβών η συμμετοχή των γυναικών είναι µεγαλύτερη από τη συμμετοχή των ανδρών, ενώ στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών η συμμετοχή των ανδρών είναι πολλαπλάσια µεγαλύτερη από τη συμμετοχή των γυναικών. Η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών αποτυπώνεται και στο μισθολογικό χάσµα των δύο φύλων.

Στους τρεις από τους τέσσερις κλάδους που εξετάστηκαν (εκτός από τις υπηρεσίες υγείας) το μισθολογικό χάσµα των δύο φύλων στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών είναι αρκετά μεγαλύτερο από το μισθολογικό χάσµα των δύο φύλων στα κατώτερα κλιµάκια αµοιβών. Η έρευνα αποτελεί ουσιαστικά κεφαλαιώδους σημασίας αξιοποιήσιμο εργαλείο αναφορικά με τις πολιτικές που χρειάζεται να σχεδιαστούν σχετικά με την αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην τελευταία.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).