Χρονολογία 2000

Βασικές Μεταβολές στην Κατάσταση Απασχόλησης των Γυναικών 1993-1999

Τίτλος: «Εθνική Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας προς την Επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ για την Εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών – ΑΡΘΡΟ 11 - Βασικές Μεταβολές στην Κατάσταση Απασχόλησης των Γυναικών 1993-1999»

Υπεύθυνος/-η έρευνας & Επεξεργασία στοιχείων: Μαρία Ζερβού

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: απασχόληση γυναικών, εργατικό δυναμικό, οικονομικά ενεργός πληθυσμός, ανεργία, εκπαίδευση, μερική απασχόληση, αμοιβές

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το εν λόγω κείμενο αφορά στην αποτύπωση των βασικών μεταβολών στην κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών κατά την περίοδο 1993-1999. από την παράθεση των στατιστικών στοιχείων διαφαίνεται ότι η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται σχετικά βελτιωμένη, σχεδόν σε όλους τους δείκτες, κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).