Χρονολογία 2002

Διακρατικός Οδηγός για τη μονογονεϊκότητα

 Τίτλος: «Διακρατικός Οδηγός για τη μονογονεϊκότητα»

Συγγραφέας: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμη μητέρα, οικογενειακό δίκαιο, μόνη μητέρα

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Κ.Ε.Θ.Ι. ως εταίρος στο Πέμπτο Πρόγραμμα Δράσης με τίτλο «Γυναίκες Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών» με φορέα υλοποίησης την Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.), εκπονήθηκε η εν λόγω μελέτη, η οποία αναλύει ζητήματα σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των μόνων μητέρων (βάσει στατιστικών δεδομένων), όπως και τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν. Εκτίθενται οι βασικές πολιτικές (επιδόματα-βοηθήματα) και διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μόνες μητέρες στις χώρες της Ε.Ε. και της Ελλάδας. Επίσης, περιγράφονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται σχετικά με τη μονογονεϊκότητα στους βασικούς νόμους (Οικογενειακό Δίκαιο, Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο, Κοινοτικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο).

Προτείνονται μακροπρόθεσμα προγράμματα δράσης και μηχανισμοί ενσωμάτωσης για τη στήριξη της Μ.Γ.Ο. Τέλος, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο επαναπροσανατολισμός, η επανεξέταση αλλά και η αναθεώρηση όπου απαιτείται, των ισχυουσών πολιτικών και η προσαρμογή τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ευημερίας και του επιπέδου ζωής των μονογονεϊκών οικογενειών και την αντιμετώπιση των νέων, αυξημένων αναγκών τους.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).