Χρονολογία 2021

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών ανακατανομής του χρόνου ανάμεσα στα ζευγάρια κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης

Επιτελική Σύνοψη της Έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση των χαρακτηριστικών ανακατανομής του χρόνου ανάμεσα στα ζευγάρια κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης».

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο: τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής επισκόπησης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης, υπό το πρίσμα του φύλου, στην ανακατανομή του χρόνου ανάμεσα στα ζευγάρια και τη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο η ανακατανομή του χρόνου ανάμεσα στα ζευγάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα, όσο και οι αλλαγές που πιθανώς προέκυψαν από την καραντίνα, αναφορικά με την αμειβόμενη εργασία, την εργασία στο σπίτι και τον προσωπικό/ελεύθερο χρόνο, με ειδική εστίαση στις διαφορές και στα κενά μεταξύ των φύλων.