Χρονολογία 2003

Ενδο-Οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα

 Τίτλος: «Ενδο-Οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα»

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου: Καθ. Ιακ. Φαρσεδάκης, Επίκ. Καθ. Β. Αρτινοπούλου

Συντονισμός Έργου: Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Συγγραφική - Ερευνητική Ομάδα: Α. Ζουλινάκη, Γ. Κατσίκη, Ε.Κ. Ξυδοπούλου, Στ. Παπαμιχαήλ

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: ενδο-οικογενειακή βία, κακοποίηση γυναικών, ψυχολογική βία, σωματική βία, σεξουαλική βία, λεκτική βία, επιδημιολογική έρευνα

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Στόχο της παρούσας επιδημιολογικής έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των περιστατικών της ενδο-οικογενειακής βίας στην ελληνική κοινωνία με θύμα τη γυναίκα και δράστη το σύζυγο/σύντροφό της, ώστε αφενός να εντοπιστούν οι παράμετροι εκείνες που ευνοούν στη δημιουργία και διαιώνιση των στερεοτύπων και αφετέρου να προταθεί κοινωνικός σχεδιασμός, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενδο-οικογενειακή βία με θύματα γυναίκες. Η έρευνα καταδεικνύει ότι στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν περιστατικά σωματικής/σεξουαλικής βίας στην οικογένεια. Παράλληλα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν χαρακτηρίζουν βίαιη τη συμπεριφορά του συζύγου/συντρόφου τους. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, παρουσιάζει ότι οι γυναίκες υφίστανται συγκεκριμένες µορφές βίας, τις οποίες, όµως, δεν αναγνωρίζουν ως βίαιη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι το 56% των γυναικών του δείγματος δέχονται µερικές φορές ή/και συχνά καταχρηστικές συμπεριφορές του συζύγου/συντρόφου τους, οι οποίες συνδέονται µε τη λεκτική ή/και την ψυχολογική βία. Σοβαρότερες µορφές βίας καταγράφονται για το 3,6% των γυναικών, οι οποίες αναφέρουν ότι µερικές φορές ή/και συχνά ο σύζυγος/σύντροφός τους τούς ασκεί σωµατική βία και για το 3,5%, το οποίο εξαναγκάζεται µερικές φορές ή/και συχνά σε σεξουαλική επαφή. Η πλειοψηφία των κακοποιημένων γυναικών ανέφεραν ότι υφίστανται βία οποιασδήποτε µορφής επί δέκα έτη και άνω. Το 28% των γυναικών που είχαν υποστεί βία σε παρελθοντικές σχέσεις, παραµένουν θύµατα βίας στην παρούσα σχέση τους.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).