Χρονολογία 2001

Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και Ανισότητες στον Εργασιακό Χώρο

Τίτλος: «Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και Ανισότητες στον Εργασιακό Χώρο»

Συγγραφέας: Α. Αβραμίκου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αγορά εργασίας, μερική απασχόληση, διακρίσεις, επαγγελματική εξέλιξη

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Διερευνά σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία/αρθρογραφία για την Ελλάδα, το αν η εφαρμογή και η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης: α) οδηγεί στη μείωση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών και για τα δύο φύλα, β) δημιουργεί νέες μορφές ανισότητας με βάση τη μεταβλητή φύλο ή γ) οδηγεί σε ενδυνάμωση των διακρίσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους άνδρες και στις εργαζόμενες γυναίκες, διακρίσεων που αφορούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις αμοιβές, την επαγγελματική εξέλιξη και την ποιότητα της εργασίας.

Η εν λόγω μελέτη δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα, αλλά ωστόσο αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια συστηματικής καταγραφής, ταξινόμησης, ανάλυσης και αξιολόγησης του υλικού που συλλέχθηκε. Τα δημοσιεύματα που παρουσιάζονται καλύπτουν κυρίως τη χρονική περίοδο από 1998 έως 2000, καθώς το 1990 θεσμοθετήθηκαν επίσημα οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).