Χρονολογία 2001

Φύλο και Χώρος. Μελέτη επισκόπησης

Τίτλος: «Φύλο και Χώρος. Μελέτη επισκόπησης» Επιστημονικά υπεύθυνη: Ντ. Βαΐου

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Ε. Κράλη, Στ. Λυκογιάννη Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική Λέξεις-κλειδιά: χώρος, φύλο, πόλη, φεμινιστική κριτική

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου: Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά σε ζητήματα εξέτασης του χώρου – και ιδιαίτερα της πόλης, τα οποία διερευνώνται μέσα από το πρίσμα του φύλου, το οποίο αντιμετωπίζεται όχι ως βιολογικός προσδιορισμός, αλλά ως κοινωνική κατασκευή.

Η συλλογή στοιχείων εστιάζει στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) έρευνα βιβλιογραφικών αναφορών μέσα από βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, ειδικά σεμινάρια κ.λπ., β) εξέταση εντύπου υλικού που διανέμεται στο πλαίσιο ειδικών μαθημάτων πανεπιστημιακών τμημάτων και αναφέρεται σε θέματα φύλου και χώρου, και γ) διενέργεια συνεντεύξεων σε γυναίκες μηχανικούς, που εργάζονται σε δημόσιους φορείς και καθηγητριών Τμημάτων Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ.

Η μελέτη καταλήγει στην πρόταση για προσέγγιση του χώρου μέσα από τη σκοπιά του φύλου και από μια φεμινιστική οπτική, έτσι ώστε να θεσμοθετηθούν διαδικασίες που να υποστηρίζουν ανάλογους μηχανισμούς εκπαίδευσης και συμβουλευτικών-ενημερωτικών δράσεων, στο επίπεδο μιας τοπικής κοινωνίας. Η θέσπιση συνεχούς διαλόγου μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών ομάδων, θα μπορούσε να δώσει πολλές πληροφορίες για τις επιπτώσεις του παραδοσιακού σχεδιασμού σε ομάδες γυναικών και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους, αναδεικνύοντας το ρόλο των γυναικών στη διαχείριση του περιβάλλοντος-γειτονιάς τους. Μέσα από το ίδιο πρίσμα κρίνεται αναγκαία και η δημιουργία δικτύων μεταξύ τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών φορέων και φεμινιστικών οργανώσεων. Όμως, η γυναικεία συμμετοχή στο σχεδιασμό δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την ευρύτερη πρόσβασή τους στην εξουσία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).