Χρονολογία 2006

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

Εξώφυλλο της έκδοσης "Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα"

 Τίτλος: «Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα»

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Καθ. Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα

Συντονισμός Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή

Συγγραφική/Ερευνητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης, Γ. Βλαχογιάννη, Μ. Μαντά, Ε.Κ. Ξυδοπούλου, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: πολιτική, κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, πολιτική συμμετοχή, πολιτική εκπροσώπηση, εκλογές, ισότητα των φύλων, στάσεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Διεξαγωγή δύο (2) ερευνών στο ελληνικό γενικό κοινό (πολίτες) και σε έλληνες/-ίδες πολιτικούς.

Αντικείμενο των δύο διενεργούμενων ερευνών (γενικό κοινό: δείγμα 1.213 άτομα, πολιτικοί: δείγμα 547 άτομα, 529 γυναίκες και 18 άνδρες) αποτελεί η καταγραφή των όρων συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση της διαντίδρασης των μεταβλητών που συντελούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους έτσι, ώστε να αναδυθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, σκοπός των ερευνών είναι η αποτίμηση των συνιστωσών εκείνων που διαμορφώνονται και αλληλοεπηρεάζονται από την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα -ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα αυτή που ενυπάρχει στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, διερευνώνται οι στάσεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις του γενικού κοινού για το υπό εξέταση θέμα, μελετώνται και αποτυπώνονται οι στάσεις και αντιλήψεις των Ελληνίδων πολιτικών και μιας ομάδας ανδρών πολιτικών, στην εξέταση ορισμένων παραγόντων που συνδέονται με την ύπαρξη της μειωμένης συμμετοχής των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων και τέλος στη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στο πολιτικό πεδίο. Οι δύο έρευνες αποσκοπούν στον αποτελεσματικότερο πολιτικό, νομοθετικό και κοινωνικό σχεδιασμό για τη μεγαλύτερη εμπλοκή και εκπροσώπηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων (π.χ. Εθνικό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τοπική/Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).