Χρονολογία 2003

Ισότητα Αμοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό Τομέα. Εμπειρική Διερεύνηση της Υπάρχουσας Κατάστασης και Επισήμανση Προοπτικών

 Τίτλος: «Ισότητα Αμοιβών Ανδρών και Γυναικών στον Τουριστικό Τομέα. Εμπειρική Διερεύνηση της Υπάρχουσας Κατάστασης και Επισήμανση Προοπτικών»

Συγγραφέας: Δρ. Μ. Θανοπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%), και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ισότητα Αμοιβών-Προσοχή στο κενό», του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λέξεις-κλειδιά: ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ξενοδοχεία, τουριστικά επαγγέλματα, τουριστική αγορά εργασίας, άτυπες μορφές εργασίας, μισθολογικό χάσμα, απασχόληση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας στρέφεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με την ισότητα των αμοιβών των δύο φύλων στην τουριστική αγορά εργασίας και τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την ισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών στο συγκεκριμένο τομέα. Ο δεύτερος άξονας αφορά στη διερεύνηση των προοπτικών βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί στον τουριστικό τομέα ως προς την ισότητα των αμοιβών των δύο φύλων και τη διατύπωση προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Η ισότητα αµοιβών ανδρών και γυναικών στην πράξη είναι δύσκολο να υπάρξει µε τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στην αγορά εργασίας του ξενοδοχειακού κλάδου. Η εκπαίδευση, η πρόσληψη, οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι γυναίκες, η επιμόρφωση και η εξέλιξη, παρά τις όποιες τάσεις βελτίωσης της θέσης των γυναικών στον ξενοδοχειακό κλάδο, δεν φαίνεται να συµβάλουν αποφασιστικά στη µείωση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ωστόσο, μια βασική πτυχή του ζητήματος είναι ότι η ισότητα αµοιβών ανδρών και γυναικών στον τουριστικό τοµέα στην ουσία δεν µπορεί να διερευνηθεί ανεξάρτητα από την κρίση του τουρισμού, την εποχικότητα της απασχόλησης, την κατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές των εργοδοτών, την εξάρτηση του τουρισμού από τις διεθνείς αγορές, τις κατηγορίες εργατικού δυναµικού των δύο φύλων που απασχολούνται στον τοµέα, αλλά και τις κατηγορίες ανέργων των δύο φύλων που ζητούν απασχόληση σε αυτόν. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει αποφασιστικά στον ικανό κοινωνικό σχεδιασμό ως προς την άρση των στερεοτύπων και διακρίσεων σε συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς εργασίας.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).