Χρονολογία 2002

Ισότητα των Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

 Τίτλος: «Ισότητα των Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις»

Συγγραφείς: Μ. Γιαννακούρου, Ε. Σουμέλη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%), και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ισότητα Αμοιβών-Προσοχή στο Κενό», του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λέξεις-κλειδιά: ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.), θετικές δράσεις, μισθολογικές διακρίσεις, διάσταση του φύλου, αγορά εργασίας, απασχόληση, ανεργία

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: α) η περιγραφή του γενικού πλαισίου (κοινωνικού, πολιτικού, νομικού, οικονομικού, κ.λπ.) μέσα στο οποίο εγγράφεται η ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών, β) η διερεύνηση και ανάλυση του σχετικού περιεχομένου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, και γ) η καταγραφή εκείνων των συλλογικών ρυθμίσεων που είτε προάγουν την ισότητα των αμοιβών είτε την παρεμποδίζουν.

Η έκθεση καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Αν και η ισότητα των αμοιβών στις ελληνικές εργασιακές σχέσεις διέπεται από ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη καταγράφεται σημαντική υστέρηση των γυναικείων αμοιβών έναντι των αντίστοιχων ανδρικών, β) Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η συμβολή του ενιαίου μισθολογίου ως μέσου εξάλειψης των άμεσων μισθολογικών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, εμπόδισε την παραγωγή διακρίσεων λόγω φύλου στις κλαδικές και στις επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., γ) Οι Σ.Σ.Ε. θεσπίζουν γενικά και ομοιόμορφα συστήματα αμοιβών που αντιμετωπίζουν τον/την κάθε εργαζόμενο/-η με βάση το επάγγελμα ή την ειδικότητά του/της, την οικογενειακή του/της κατάσταση και τις γενικές συνθήκες απασχόλησής του/της. Οι όποιες διαφοροποιήσεις δικαιολογούνται από την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική εξειδίκευση, τις γενικές συνθήκες εργασίας, τη μισθολογική εξέλιξη με βάση την προϋπηρεσία και την ιεραρχική θέση του/της εργαζόμενου/-ης, συνήθως σε επιχειρησιακό επίπεδο, δ) Όσον αφορά στα μισθολογικά ζητήματα, μεγάλο τμήμα των επιδιωκόμενων πολιτικών ισότητας καταλαμβάνουν τα οικογενειακά επιδόματα, με αποτέλεσμα η όποια συζήτηση να εξαντλείται σε αυτό το επίπεδο, και ε) Υπάρχει καταστρατήγηση της νομοθεσίας και μη τήρηση των ρυθμίσεων των Σ.Σ.Ε, κυρίως σε ό,τι αφορά το συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).