Χρονολογία 2001

Ο Παράγοντας Φύλο και η Σχολική Πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τίτλος: «Ο Παράγοντας Φύλο και η Σχολική Πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Ε. Κουϊμτζή, Χρ. Παπαδήμου, Λ. Φρόση

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ισότητα των φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο εν λόγω κείμενο συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα από το 1980 έως 2000. Η συνθετική παρουσίαση του συγκεντρωμένου υλικού, ο εντοπισμός ερευνητικών κενών, η εξαγωγή συμπερασμάτων, και η διατύπωση προτάσεων, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων, αποτελούν το κύριο μέρος ανάπτυξης. Οι υπό εξέταση θεματικές συνίστανται: 1) Στις αντιλήψεις, τις προσδοκίες, τις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών απέναντι στα φύλα, 2) Στην επιμόρφωση - ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας, και 3) Στις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των γυναικών εκπαιδευτριών.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).