Χρονολογία 2003

Οι Γυναίκες στη Σημερινή Ελλάδα: Ψυχο-Κοινωνικές Διαστάσεις

 Τίτλος: «Οι Γυναίκες στη Σημερινή Ελλάδα: Ψυχο-Κοινωνικές Διαστάσεις»

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου: Καθ. Φ. Τσαλίκογλου, Αν. Καθ. Β. Αρτινοπούλου

Επιστημονικός Σύμβουλος: Επικ. Καθ. Α. Αλεξανδρίδης

Ερευνητική Ομάδα: Μ. Λέλα, Ε.Κ. Ξυδοπούλου, Σ. Φερεντίνος

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: ψυχική υγεία, σωματική υγεία, ψυχοπαθολογία, ψυχικές διαταραχές, ποιότητα ζωής, βία κατά των γυναικών, πολλαπλοί ρόλοι, διάσταση του φύλου

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα έρευνα αποτελεί πρότυπη προσπάθεια καταγραφής των δεικτών ψυχικής υγείας των γυναικών στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να παρουσιάσει αξιόπιστα και αντικειμενικά ερευνητικά δεδομένα τέτοια, που να συμβάλουν τόσο μεθοδολογικά, όσο και ερμηνευτικά. Στόχοι της παρούσας έρευνας αποτελούν: α) η κατάδειξη των επιπέδων ψυχικής και σωματικής υγείας του γυναικείου πληθυσμού στην Ελλάδα, και β) η ανάδειξη και επισήμανση κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικός σχεδιασμός κοινωνικής πρόνοιας και πρόληψης.

Τα κύρια πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι αναφορικά µε την ισότητα των δύο φύλων στην κοινωνία, οι ερωτώμενες σε γενικές γραµµές πιστεύουν ότι έχουν επαρκώς ισότιµη αντιμετώπιση µε τους άνδρες. Μεταξύ των άλλων, είναι έκδηλες οι ανάγκες των ερωτώµενων, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από το σύγχρονο τρόπο ζωής: οι πολλαπλοί ρόλοι που αναλαμβάνει η γυναίκα δεν της επιτρέπουν να έχει τόσο ελεύθερο χρόνο, όσο θα ήθελε, ώστε να τον αφιερώσει είτε στον εαυτό της, είτε στην οικογένειά της. Τέλος, οι ερωτώμενες, σε γενικές γραµµές, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα που να επιβαρύνουν δραστικά την ψυχική τους υγεία.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).