Χρονολογία 2001

Οι Συνθήκες της Γυναικείας Απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000

Τίτλος: «Οι Συνθήκες της Γυναικείας Απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Χρ. Αθανασιάδου, Γ. Μιμίκου, Στ. Πετροπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: γυναικεία απασχόληση, νέες τεχνολογίες, δίκαιο και απασχόληση, οικονομία, οικογένεια, δίκαιο

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι υπό εξέταση θεματικές ενότητες συνίστανται στις εξής: α) γυναικεία απασχόληση και οικονομία, β) γυναικεία απασχόληση και νέες τεχνολογίες, γ) γυναικεία απασχόληση και οικογένεια, δ) γυναικεία απασχόληση και δίκαιο. Η μελέτη καταγράφει και παρουσιάζει την πλειονότητα των δημοσιευμένων ελληνόγλωσσων έργων από το 1980 έως 2000, αναφορικά με τις συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης (γυναικεία εργασία αμειβόμενη και μη αμειβόμενη, εντός και εκτός του σπιτιού). Επίσης, καταλήγει σε συμπερασματικές παρατηρήσεις, προκειμένου να αναδείξει προτάσεις για νέες μελέτες στο πεδίο της γυναικείας απασχόλησης. 

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).