Χρονολογία 2008

Συλλογή, κριτικός σχολιασμός και οργάνωση της ψηφιοποίησης της υπάρχουσας ερευνητικής παραγωγής στον τομέα της ισότητας στην εκπαίδευση

Τίτλος: Οριζόντια μελέτη. «Συλλογή, κριτικός σχολιασμός και οργάνωση της ψηφιοποίησης της υπάρχουσας ερευνητικής παραγωγής στον τομέα της ισότητας στην εκπαίδευση»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Ν. Μοσχοβάκου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Γ. Κορέλλα

Συγγραφέας/-είς: Ε. Ξυδοπούλου, Ε. Σακελλαρίου, Α. Φλαγγίνη, Β. Φωτοπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, απασχόληση, ταυτότητες φύλου, φεμινισμός, σχολείο, διακρίσεις φύλου, διαφυλικές σχέσεις, ισότητα φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η καταγραφή της πλειονότητας των εμπειρικών δεδομένων που έχουν εκπονηθεί, καθώς και των θεωρητικών αναλύσεων που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας σε σχέση με το φύλο και την εκπαίδευση. Παράλληλα, πραγματοποιείται η συστηματοποιημένη παρουσίασή τους με τη δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η λειτουργία της οποίας στηρίζεται σε μια λογική τροφοδοτικής βάσης τόσο ως προς την υποστήριξη των μελετών βιβλιογραφικής επισκόπησης όσο και αντίστροφα. Η μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην ουσιαστική, συστηματική και επικαιροποιημένη επισκόπηση των θεωρητικών και εμπειρικών ευρημάτων, καθώς και στην οργανωμένη έκθεση των αναλύσεων για το φύλο και την εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σχετικής με το φύλο ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας, προκειμένου να περιγραφεί το πλαίσιο και οι κυριότερες θεματικές της εθνικής και ευρωπαϊκής συγγραφικής παραγωγής σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, τα βιβλιογραφικά δεδομένα ταξινομήθηκαν με βάση τις θεματικές ενότητες που καλύπτουν και συμπληρώθηκαν έντυπα καταγραφής του υλικού. Τέλος, αναπτύχθηκε κριτικός σχολιασμός των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και διατυπώθηκαν προτάσεις για την κάλυψη των ερευνητικών κενών που διαπιστώθηκαν κατά την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).