Χρονολογία 2002

Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και στις Μεγάλες Επιχειρήσεις

Τίτλος: «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και στις Μεγάλες Επιχειρήσεις»

Συντονισμός Μελέτης: Μ. Στρατηγάκη

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Ε. Αλιτζόγλου, Α. Κουτσιβίτου, Μ. Λιάπη, Ν. Σερέτη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, θετικές δράσεις

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ανάπτυξη του Μέτρου 5.1. Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις Μ.Μ.Ε. και στις μεγάλες επιχειρήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ».

Οι υπό εξέταση θεματικές ενότητες συνίστανται στις εξής: α) γενικό πλαίσιο εφαρμογής Σχεδίων Ισότητας των Φύλων και Σχεδίων Θετικών Δράσεων υπέρ των γυναικών στις επιχειρήσεις, β) προδιαγραφές και προϋποθέσεις εφαρμογής των Σχεδίων Ισότητας και των Σχεδίων Θετικών Δράσεων υπέρ των γυναικών, γ) πεδία παρέμβασης και προτεινόμενες δράσεις, δ) υποστηρικτικές δράσεις εφαρμογής του μέτρου, ε) μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης του Μέτρου από την Υπεύθυνη Αρχή. Στη μελέτη παρουσιάζεται ένα σχέδιο για την προκήρυξη του Μέτρου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και προτεινόμενες ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης που αφορούν σε Σχέδια Ισότητας των Φύλων και Σχέδια Θετικών Δράσεων υπέρ των Γυναικών σε επιχειρήσεις.

Η μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).