Χρονολογία 2008

Κατά Φύλο Επαγγελματικός Διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος): Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην Εκπαίδευση

Τίτλος: «Κατά Φύλο Επαγγελματικός Διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος): Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην Εκπαίδευση»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Ν. Μοσχοβάκου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Μ. Κανταράκη

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Μ. Κανταράκη, Μ. Παγκάκη, Τ. Σταματελοπούλου, Π. Τσιώγκας

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, διακρίσεις φύλου, επαγγελματικός διαχωρισμός, γυάλινη οροφή, εργασία, φεμινισμός, θετικές επιστήμες, θετικές δράσεις, εκπαιδευτικός, κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Στην παρούσα, μελέτη επιχειρείται να αποκρυπτογραφηθεί η αόρατη πλευρά των έμφυλων διακρίσεων που αφορούν στην εξέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών μέσα από την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας αλλά και την ανάλογη βιβλιογραφική επισκόπηση.

Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται οι διακρίσεις των φύλων στο χώρο της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την απασχόληση των γυναικών εκπαιδευτικών, η «υπεραντιπροσώπευση» γυναικών στην πρωτοβάθμια (και ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ειδικότητες και γνωστικά πεδία που θεωρούνται «γυναικεία», όπως είναι οι θεωρητικές σπουδές, η υπεραντιπροσώπευση ανδρών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ειδικότητες και γνωστικά πεδία που θεωρούνται «ανδρικά» (όπως οι θετικές επιστήμες), αλλά και σε θέσεις ιεραρχίας, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου υπάρχει υπεραντιπροσώπευση γυναικών.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).