Χρονολογία 2003

Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Μισθολογικού Χάσματος μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

 Τίτλος: «Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Μισθολογικού Χάσματος μεταξύ Ανδρών και Γυναικών»

Συγγραφείς: Μ. Καραμεσίνη, Η. Ιωακείμογλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%), και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ισότητα Αμοιβών-Προσοχή στο Κενό», του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λέξεις-κλειδιά: μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μισθολογικές ανισότητες, επαγγελματικός διαχωρισμός, εκπαιδευτικές επιλογές, επαγγελματικός προσανατολισμός, αγορά εργασίας, απασχόληση

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών μισθωτών με βάση τα ατομικά στοιχεία της Έρευνας διάρθρωσης αμοιβών στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες του έτους 1995.

Σκοπός της μελέτης είναι να αποτιμηθεί η συμβολή κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στις διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και να καταδειχθεί ο ρόλος που παίζουν οι διακρίσεις φύλου στη διαμόρφωση του μισθολογικού χάσματος, ώστε να καταστηθεί δυνατή η χάραξη κοινωνικού σχεδιασμού και να αρθούν τα στερεότυπα που οδηγούν στις έμφυλες διακρίσεις στην αγορά εργασίας.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στα εξής βασικά συμπεράσματα πολιτικής: α) Ο επαγγελματικός και κλαδικός διαχωρισμός της απασχόλησης είναι ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Η συρρίκνωση του χάσματος προϋποθέτει είτε μέτρα πολιτικής που ενθαρρύνουν τη μείωση του διαχωρισμού της απασχόλησης στη βάση του φύλου, είτε τη βελτίωση της σχετικής αμοιβής των επαγγελμάτων και κλάδων που συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο της γυναικείας απασχόλησης, β) Αν και το εκπαιδευτικό επίπεδο ανδρών και γυναικών έχει σχεδόν εξισωθεί και δεν παίζει κανένα ρόλο στο χάσμα αμοιβών, οι διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές των δύο φύλων συνδέονται ευθέως με τις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές των φύλων και τον επαγγελματικό διαχωρισμό με βάση το φύλο. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα γυμνάσια και τα λύκεια θα έπρεπε να αποτελέσει βασικό εργαλείο άμβλυνσης του επαγγελματικού διαχωρισμού, γ) Ο δεύτερος σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του μισθολογικού χάσματος είναι οι μισθολογικές διακρίσεις φύλου. Αυτές είναι αποτέλεσμα τόσο των εργοδοτικών πρακτικών, όσο και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και δ) Ο τρίτος σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων, είναι οι διαφορές φύλου στην εργασιακή εμπειρία και την προϋπηρεσία στην τελευταία δουλειά. Συνεπώς, το κλείσιμο της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ των φύλων προϋποθέτει τη διευκόλυνση των γυναικών και τη βελτίωση των προοπτικών προαγωγής και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).