Χρονολογία 2008

Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων και Πολιτικών για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας μέσω Εκπαιδευτικής Προετοιμασίας

Τίτλος: «Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων και Πολιτικών για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας μέσω Εκπαιδευτικής Προετοιμασίας»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Γ. Αμίτσης

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Γ. Αμίτσης, Ε. Δήμου, Α. Μολιώτη, Ι. Προφύρη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, αγορά εργασίας, δια βίου μάθηση, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η έρευνα επικεντρώνεται στην αποτύπωση και διερεύνηση των πολιτικών εργασιακής ένταξης των γυναικών μέσω της συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσης κατάρτισης και απασχόλησης.

Τα πορίσματά της δείχνουν, ότι εάν και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σημειώνει αύξηση, αφενός συνεχίζει να υπολείπεται τόσο των ευρωπαϊκών, όσο και των εθνικών στόχων και αφετέρου εμμένουν ορισμένα στερεοτυπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που βασίζονται στις έμφυλες διακρίσεις, όπως: υπερσυγκέντρωση των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα, το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, μισθολογικές ανισότητες, πρόσθετα εμπόδια για ευπαθέστερες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστριες, γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, Α.Μ.Ε.Α. κ.ά.) που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανισότητες και μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο παράγοντας της «δια βίου μάθησης» και της επαγγελματικής κατάρτισης προβάλλεται ως βασική κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση στην απασχόληση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Τέλος, η μελέτη προτείνει ένα πλέγμα ενεργειών για τη βελτίωση της συμβολής των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης στις διαδικασίες εργασιακής ένταξης των γυναικών, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας εργαλείων-οδηγών αποτίμησης της επίδρασης των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης στην εργασιακή ένταξη των γυναικών.

Η εν λόγω έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).